martes, junio 12, 2007

Gobernación dos concellos, haberá que vela
Daría mágoa observar que certas actitudes como as que poden ter os alcaldes en funcións de Lugo ou da Coruña rematasen ensombrecendo o acordo asinado onte en Santiago por Emilio Pérez Touriño, en representación do PSdeG-PSOE, e Anxo Quintana, polo BNG. De entrada, non atinou López Orozco citando ao cabeza da lista do BNG, Anxo Laxe, no despacho oficial da Alcaldía para comenzar a negociación local. Os políticos aínda que sexan tamén gobernantes deberían ser máis exquisitos á hora de usaren infraestructuras e medios públicos cando exercen funcións estrictamente partidarias. Se cadra debeu facer como fixeron Touriño e Quintana, que se xuntaron no hotel compostelá dos franciscanos para asinar o acordo, aínda que tamén neste caso houbo algún uso –discreto, eso si- de medios públicos.
E digo que sería unha mágoa estragar o acordo porque, despois de todo, non está nada mal. Non é mala idea basear os gobernos que podan derivarse "na corresponsabilidade efectiva, solidaria e leal de ambas as dúas forzas na acción de goberno, así como na concepción do goberno como órgano unitario". PSOE e BNG souberon finalmente sortear o perigo de buscar protagonismos propios, que poideran ser razonábeis en si mesmos, mediante bicefalias municipais que dificilmente íamos entender moitos dos contribuíntes.
Pódese dicir que gañou a lóxica acordando que "o reparto de tarefas e responsabilidades nos distintos ámbitos institucionais estarán en relación coa representatividade acadada por cada unha das forzas políticas acordantes", e non está de máis que as direccións nacionais do BNG e do PSdeG-PSOE ficaran constituídas "en garantes destes acordos no ámbito de Galicia". O que non foron estas forzas é aínda quen de atopar un acordo para o goberno das deputacións, pero expresaron a súa vontade de "asegurar a gobernabilidade comprometéndose a iniciar negociacións con este obxectivo".
O primeiro dos principios e criterios programáticos é de caixón. Só faltaría que non se comprometeran a "impulsar na acción municipal gobernos cimentados na proximidade aos cidadáns e aos seus problemas, gobernos fortes para ofrecer un maior benestar". Cuestión que se repite no punto 7 cando se volve estabrecer o compromiso de que "os concellos sexan institucións xestionadas de xeito democrático e transparente e abertas á participación cidadá". Ou nas tres derradeiras liñas do acordo que marcan o principio de que "na acción de goberno primará a axilidade, eficiciencia e eficacia para así acadar un nivel óptimo de prstacion de servizos e de mellora de calidade de vidas dos cidadáns". Home, o valor na mili de antes supoñíase e coa muller do César xa se sabe o que debía pasar. ¿Ou é que alguén pode imaxinar que nacionalistas e socialistas puideren facer algo antidemocrático e menos aínda plasmar unha intención de tal calibre no punto básico dun programa? O que si me parece máis proteico é que, no punto 2, estabrezan que "impulsarán unha nova organización administrativa do territorio galego baseada en comarcas e áreas metropilatana". É unha maneira sibilina e vergonzante de admitir que queren ir xubilando as deputacións. ¿Ou non?
Se houbera que nominar algún suposto pai de criaturas, sen dúbida o carballinés Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel da Xunta e membro da comisión negociadora socialista, se cadra sairía gañando porque a verdade é que agora ve como os concellos quedaron "comprometidos co desenvolvemento rural e co equilibrio territorial e medioambiental, concellos que aposten por un modelo de crecemento sustentábel, respectuoso co medio ambiente e coas persoas" (punto 3), cuestión que se reforza no punto 4 coa intención de pular "políticas de ordenación territorial e planificación urbanística inseridas nunha concepción galega global e destinadas ao desenvolvemento sustentábel, equilibrio territorial, urbanismo racional e debida protección do ambiente, da paisaxe e do litoral".
A man do Bloque é visíbel tamén, algo rebaixada, eso si, en algo tan importante como comprometerse a que "os concellos vencellados a este acordo adaptarán os seus planos xerais á lexislación facendo unha reserva de solo para vivenda de promoción pública do mínimo do 30 por cento nos concellos de menos de 20.000 habitantes e do 40 por cento nos restantes, adaptando as súas políticas ao previsto na Lei en desenvolvemento".
Eis outra obviedade que, aínda sendo tal, no seu caso é importante. Dise no punto 8 que "os gobernos municipais vencellados a este acordo cumprirán e farán cumprir a lexislación en materia lingüística empregando a nosa lingua de forma sistemática en todas as súas comunicacións orais e escritas e promovendo o seu uso normal nos servizos e dependencias da administración local. Garantirase en todo caso o dereito dos cidadáns a seren atendidos en galego en todas as súas relacións coa Administración". Ademais de que os gobernos democráticos o que deberían facer non é prometer cumprir a lexislación vixente senón cumprila, para seren talmente democráticos, isto ven ser algo como o de rematar coas listas de espera da sanidade pública. Algo que sempre se promete e que non só non se cumpre nunca, senón que cada vez aumenta máis o número de doentes mal atendidos. Por outra parte ¿este punto é de obrigado cumprimento na Coruña? ¿Ou mesmo en Vigo con Abel Caballero de alcalde? Haberá que velo.